Bevezető

A társadalmi részvétel szükségessége
 Magyarországon a rendszerváltást követő gazdasági átalakulások, majd az Európai Uniós csatlakozás teremtette lehetőséget kihasználó fejlesztéspolitika korábban nem látott mértékű környezethasználatot / természetrombolást eredményezett. A strukturális alapokból folyó fejlesztések éppúgy nagyon sok veszélyt rejtenek, akár a kormányzati fejlesztések csakúgy a környezet-egészségügy, az épített környezetünk, mint a természeti értékeink védelme szempontjából. A gazdaság fejlődésének legfontosabb objektív korlátja e gazdasági növekedést célzó rendszerben a természeti erőforrások kihasználhatósága, aminek alapelve kell, hogy legyen az erőforrások fenntartható használata. Ennek megvalósítása széles társadalmi részvétellel, információval, társadalmi igazságossággal (esélyegyenlőséggel, demokratikus, átlátható eszközökkel) valósulhat csak meg, ami alapjaiban igényli, hogy fejlesszük a részvételi demokráciát hazánkban! Ennek érdekében több zöld civil szervezet folytat olyan jogvédelmi szakmai tevékenységet, amellyel segítségére van magánszemélyeknek is, hogy minden olyan ügy megfelelő érdekképviseletet, szakmai támogatást kapjon, ami fellép az épített és természetes környezetünk, egészségünk megőrzésének érdekeit sértő tevékenységek ellen.

Segítségnyújtás civilektől
  Szeretnénk bemutatni a zöld civil szervezetek azon tevékenységét, amelynek célja a széleskörű együttműködés létrehozásával a fenntarthatóan működő, erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodó humán társadalom. A civil részvételi tevékenységek lényege, hogy a lakosság életminősége javuljon, az egészségre gyakorolt káros környezeti hatások csökkentjenek, a rekreációs, szabadidős tevékenységek feltételei fejlődjenek és a környezet ökológiai potenciálja javuljon. Emellett a társadalmi szabadságjogok a környezeti demokrácia fejlődésével javuljanak, felelős, környezettudatosan gondolkodó, fenntartható fogyasztási mintákat követő, esélyegyenlőséget és társadalmi igazságosságot teremtő társadalomként működjön hazánk.

Zöld civil szervezetek tevékenységei
◆ fellépés a környezetterhelő beruházásokkal szemben
◆ jogi és szakmai segítségnyújtás fellépő magánszemélyeknek és közösségeknek
◆ társadalmi részvétel erősítése véleményezéssel és véleménnyilvánítással a fejlesztések negatív hatásainak megelőzése érdekében
◆ környezeti információk átadása
◆ környezeti információkhoz való hozzáférés javítása, az arra való igény társadalmi növelése
◆ környezeti ügyekben való döntéshozásban való részvétel
◆ általános társadalmi ismeretterjesztés és szemléletformálás, fenntartható fogyasztási szokások és lakossági környezetterhelést csökkentő technikák és magatartás elterjesztése
◆ a társadalmi igazságosság megteremtéséhez való hozzájárulás a fenntartható fejlődés elveinek alkalmazásával a döntéshozásban és az esélyegyenlőség megteremtésében.

Közérdekű bejelentők védelme
  Egy-egy környezetügy esetében sokszor merül fel annak a problémája, hogy önmagukban azok, akik látnak egy problémát, nem „mernek” fellépni. Ebben is segítséget tudnak nyújtani a zöld civil szervezetek, hiszen közérdekű bejelentésként értékelik az információt legtöbbször, azt továbbítják a megfelelő hatóságok irányába. A közérdekű bejelentések olyan körülményre, hibára vagy hiányosságra hívják fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. Ez a bejelentés felhívhatja a figyelmet jogszabályba ütköző magatartásra vagy tényre. A Ptv. 15. § (1) és (2) bekezdése alapján a közérdekű bejelentést tevő kérheti, hogy az eljárás során ne fedjék fel személyét. Ennek a kérelemnek – ha a vizsgálat eredményessége mást nem kíván – eleget kell tenni. A közérdekű bejelentőket a törvény is védi, hiszen a büntető törvénykönyvben ismert a „Közérdekű bejelentő üldözése” megnevezésű, hivatalból üldözendő bűncselekmény. Ez kimondja, hogy „Aki közérdekű bejelentés miatt a bejelentővel szemben hátrányos intézkedést tesz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.” A bűncselekmény megvalósul, a bejelentővel szemben hátrányos intézkedés megtételével, és a bűncselekmény akkor is megvalósul, ha a hátrányos intézkedést látszólag jogszerű indokok alapján, törvényesnek látszó keretek között hozzák meg. Ennek okán a zöld szervezetek igyekeznek védelmet biztosítani a közérdekű bejelentők számára - bár a legtöbb esetben szerencsére erre nincs szükség.

     A honlap a Beklen Alapítvány "Civil együttműködés fejlesztése a környezeti információkhoz hozzájutás javítása érdekében" c. pályázati programja keretében készült. Támogató a Nemzeti Civil Alapprogram